BSC Consulting & Training Center

ปรึกษาและพัฒนา อบรมระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์


หลักสูตรนี้ครอบคลุมเนื้อหาที่ใช้ในการบริหารโครงการต่างๆ สามารถวางแผนควบคุม ติดตามความคืบหน้า การกำหนดระยะเวลา ทั้งแบบโครงการเดียวและหลายๆ โครงการพร้อมๆ กัน เราสามารถรู้และตรวจสอบได้ทันที่ว่าแผนงานต่างๆ นั้นจะเสร็จเมื่อใด หรือต้องการเทียบระหว่างแผนงานที่วางแผนไว้กับที่เกิดขึ้นจริงว่าแตกต่างกันเพียงใด และสามารถที่จะดูรายงานของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังเรียนรู้การทำ Report ในหลายๆ รูปแบบ เป็นต้น 

ระยะเวลา (ชั่วโมง):  12 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่าย (บาท):     6,500.00 บาท


ข่าวสาร


Google AI พัฒนาไปอีกขั้น สามารถแปลภาษาได้ แม้ไม่เคยเรียนรู้มาก่อน

ถ้ามันแปลภาษาอังกฤษเป็นเกาหลีและญี่ปุ่นได้ มันก็จะสามารถเรียนรู้การแปลภาษาเกาหลีเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยตนเอง


ข้อมูลจาก: http://news.thaiware.com