BSC Consulting & Training Center

ปรึกษาและพัฒนา อบรมระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์


หลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหาสำหรับผู้ต้องการเสริมสร้างจุดเด่นในด้าน Programming โดยเริ่มต้นเรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมตั้งแต่คำสั่งพื้นฐานของ java การออกแบบโปรแกรมในลักษณะเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) ไปจนถึงการเขียนโปรแกรมแบบ web application ผู้เรียนจะเข้าใจพื้นฐานการเขียนโปรแกรมที่ถูกต้อง รวมทั้งยังสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับโปรแกรมที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท-ลูกค้า ให้มีความสามารถโดนเด่นได้อีกด้วย

ระยะเวลา (ชั่วโมง):  18 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่าย (บาท):     9,000.00 บาท


ข่าวสาร


Google AI พัฒนาไปอีกขั้น สามารถแปลภาษาได้ แม้ไม่เคยเรียนรู้มาก่อน

ถ้ามันแปลภาษาอังกฤษเป็นเกาหลีและญี่ปุ่นได้ มันก็จะสามารถเรียนรู้การแปลภาษาเกาหลีเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยตนเอง


ข้อมูลจาก: http://news.thaiware.com